അടിവരകൾ

ബ്ലോഗര്‍ സൂത്രം മെനു ബാര്‍
On 2017, സെപ്റ്റംബർ 25, തിങ്കളാഴ്‌ച 0 അഭിപ്രായ(ങ്ങള്‍)
Bookmark and Share


നെരൂദയെ വായിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഏകദേശം രണ്ടായിരത്താറു രണ്ടായിരത്തഞ്ച് കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു..
വായന ഹരമായി മാറിയിരുന്ന ആ നാളുകളിൽ..
നെരൂദ ഒരു വിളക്കായിരുന്നു..
ചിന്തകളിലും ചെയ്തികളിലും
ആ വെളിച്ചം പ്രതിഫലിച്ചിരുന്നു..
വായന പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന്
വലക്കണ്ണികളിലേക്ക് വഴിമാറി
തിരച്ചിലുകളുടക്കിയിരുന്നു
നെരൂദയിൽ.
നെരൂദയുടെ ഒരു കവിതാശകലം
കുറിക്കാതെ പോകുവതെങ്ങനെ
.............................................................
സാവധാനം മരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു
യാത്ര പോകുന്നില്ല നിങ്ങളെങ്കിൽ,
വായനയില്ല നിങ്ങൾക്കെങ്കിൽ,
ജീവിതത്തിന്റെ ശബ്ദങ്ങൾക്കു കാതു കൊടുക്കുന്നില്ല നിങ്ങളെങ്കിൽ,
തന്നെ മതിപ്പില്ല നിങ്ങൾക്കെങ്കിൽ.
സാവധാനം മരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു നിങ്ങൾ
ആത്മാഭിമാനത്തെ കൊല ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളെങ്കിൽ;
അന്യസഹായം വേണ്ടെന്നു വയ്ക്കുന്നു നിങ്ങളെങ്കിൽ.
സാവധാനം മരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു നിങ്ങൾ
ശീലങ്ങൾക്കടിമയാവുന്നു നിങ്ങളെങ്കിൽ,
ഒരേ വഴിയിലൂടെയാണു നിങ്ങൾക്കെന്നും യാത്രയെങ്കിൽ..
സാവധാനം മരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു...
‌ -
Related Posts with Thumbnails

Related Posts with Thumbnails